';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

 • info@youremail.com
 • +1234567890
 • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

Cenné papiere a bankové právo

Domov / Služby / Cenné papiere a bankové právo

Služby

Cenné papiere a bankové právo

Cenný papier je listina, ktorá stelesňuje majetkové právo alebo iný právny nárok toho, kto listinu vlastní, voči tomu, kto ju vystavil. Vznik, trvanie, výkon, prevod a zánik právneho nároku je viazaný na tento papier.

Naše služby v odvetví cenných papierov a bankového práva

 • emisie cenných papierov,
 • prevody cenných papierov,
 • umorovanie cenných papierov,
 • zriaďovanie záložného práva k cenným papierom,
 • upisovanie akcií a zmena ich formy,
 • zastupovanie pred centrálnym depozitárom,
 • právo zmenkové a šekové,
 • zmenkové vzťahy vrátane vymáhania zmenkových dlhov,
 • problematika obchodného zastúpenia a zastupovanie v sporoch z nich plynúcich,
 • príprava a dojednanie úverovej dokumentácie, vrátane zabezpečovacích zmlúv a prostriedkov,
 • zastupovanie klientov v licenčných a iných konaniach pred Národnou bankou Slovenska, týkajúcich sa dohľadu nad bankovníctvom, poisťovníctvom a kapitálovým trhom,
 • posúdenie a úprava zahraničných bankových a leasingových dokumentov v súlade s právom Slovenskej republiky,
 • príprava a posúdenie interných predpisov a obchodných podmienok bánk a poisťovní,
 • príprava a posúdenie leasingových zmlúv,
 • vypracovanie úverových a obdobných bankových zmlúv,
 • vypracovanie a realizácia zabezpečovacích mechanizmov pre uzatvorené úverové a obdobné zmluvy,
 • vypracovanie zmlúv o postúpení pohľadávok, resp. prevzatí záväzkov,
 • komplexné vymáhanie pohľadávok a iných nárokov z úverových a obdobných zmlúv.
MÁTE PRÁVNY PROBLÉM?
Zavolajte nám: +421 (0) 48 419 53 86

alebo nám pošlite email na sekretariat@suchypartners.sk

English