';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

 • info@youremail.com
 • +1234567890
 • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

Konkurzné právo

Domov / Služby / Konkurzné právo

Služby

Konkurzné právo

Konkurzné právo patrí svojím zaradením do odvetvia Občianskeho práva. Jeho zmyslom je úprava pomerného uspokojenia veriteľov dlžníka, ak dlžník nemá dostatok majetku na to, aby uspokojil svojich veriteľov v plnom rozsahu.

Naše služby v odvetví konkurzného práva

 • analýza rizík vyplývajúcich z možnosti vyhlásenia konkurzu,
 • analýza rizík vyplývajúcich z možnosti podania návrhu na reštrukturalizáciu,
 • vypracovanie prihlášky a vymáhanie pohľadávok v konkurzných konaniach,
 • reštrukturalizácia podnikov v kríze,
 • poradenstvo a zastupovanie pre likvidátorov a veriteľov spoločností v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach,
 • príprava a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu,
 • zastupovanie v incidenčných konaniach, najmä v konaniach o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu a v konaniach o vylúčenie majetku zo súpisu podstaty,
 • oddlženie spoločnosti.

Poskytujeme aj služby správcu konkurznej podstaty, pre viac informácií navštívte stránku www.spravcovska.sk.

MÁTE PRÁVNY PROBLÉM?
Zavolajte nám: +421 (0) 48 419 53 86

alebo nám pošlite email na sekretariat@suchypartners.sk

English