';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

 • info@youremail.com
 • +1234567890
 • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

Občianske právo

Domov / Služby / Občianske právo

Služby

Občianske právo

Občianske právo je všeobecným právnym odvetvím súkromného práva. Toto odvetvie upravuje právo vo vzťahu k občanovi; najmä rodinné právo, vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo. Ide pri ňom najmä o napĺňanie občianskych práv, slobôd a ochranu osobnosti a majetku. Občianske právo upravuje základné vzťahy medzi občanmi, fyzickými a právnickými osobami. Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle.

Naše služby v odvetví občianskeho práva

 • vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka,
 • zastúpenie na rokovaniach ohľadom všetkých typov zmlúv upravených v Občianskom zákonníku,
 • procesné zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi štátnej správy (v sporových aj nesporových konaniach),
 • uplatňovanie a vymáhanie nárokov zo spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia,
 • uplatňovanie nárokov z poistných udalostí,
 • ochrana vlastníckeho práva,
 • vecné práva k cudzím veciam,
 • právne poradenstvo ohľadom vzťahov týkajúcich sa vlastníctva bytov a nebytových priestorov,
 • právne poradenstvo a zabezpečenie registrácie ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov a ďalších predmetov duševného vlastníctva,
 • dojednávanie obsahu a podmienok mimosúdnych urovnaní,
 • spotrebiteľské právo,
 • právne poradenstvo pri zrušení a vyporiadaní BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) a vypracovanie potrebných listín,
 • právne poradenstvo a procesné zastúpenie v konaniach o preskúmaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi.
MÁTE PRÁVNY PROBLÉM?
Zavolajte nám: +421 (0) 48 419 53 86

alebo nám pošlite email na sekretariat@suchypartners.sk

English